Stanovy, orgány, sekce

22.11.2017
AKA

Základním dokumentem, kterým se činnost AKA řídí jsou stanovy zde.

Volby do orgánů AKA se řídí Volebním řádem zde.

  • Valná hromada se schází zpravidla dvakrát ročně (jaro a podzim), projednává zprávu o činnosti a hospodaření, připravuje a schvaluje plán činnosti, schvaluje rozpočet na další období, volí orgány, stanoví výši členských a servisních poplatků, volí Chairmana AKA a Výkonného ředitele ARAs apod.
  • Prezidium, jehož členové jsou voleni na tříleté období a má patnáct členů. Každá sekce má v prezidiu svého zástupce. Nevoleným členem prezidia je rovněž Chairman AKA a výkonný ředitel ARAs.
  • Sekretariát tvoří Chairman AKA, výkonný ředitel ARAs a asistentka.
  • Dozorčí komise má kontrolní funkci, zejména v oblasti hospodaření AKA a ARAs.
  • Smírčí komise řeší v první instanci spory mezi jednotlivými členy.
Prezidium AKA
Jan Binar prezident McCANN
Marek Hlavica chairman AKA
Ondřej Novák nevolený zástupce člena se zvláštním statusem ASMEA
Lucie Češpivová sekce Českých nezávislých agentur DORLAND
David Čermák sekce Aktivačních agentur Momentum
Petr Laštovka sekce Digitálních agentur Comtech_CAN
Tomáš Dvořák Young & Rubicam
Ondřej Obluk Ogilvy & Mather
Tomáš Varga Publicis One
Marek Slezák Boomerang Communication
Karel Duchek Wunderman
Ondřej Janoušek AG Geronimo
Roman Heřman Remmark
Martin Pešta Geometry Global
neobsazeno  výkonný ředitel ARA´s ARA´s
Sekretariát AKA
Marek Hlavica chairman
neobsazeno výkonný ředitel ARA´s
Dana Bohuňovská asistentka
Dozorčí komise AKA
Ing. Josef Janoušek předseda Wunderman
Ing. Jitka Kuchařová McCANN-ERICKSON PRAGUE
Ing. Vladislav Svoboda Mark/BBDO
Smírčí a arbitrážní komise
Martin Štěpánek Publicis
Lucie Češpivová Dorland
Jiří Vítek Mindshare

Sekce AKA

AKA zřizuje pro specializované agentury sekce s autonomní činností. Každá sekce volí svého předsedu, který je automaticky členem prezidia AKA.

Sekce Aktivační agentury AKA

Sekce aktivačního marketingu vznikla v roce 2004 (jako Sekce Sales promotion). Dnes sdružuje agentury nabízející širokou nabídku v oblasti aktivačního marketingu. Členové přijali oborový etický kodex sekce, kerý kopíruje evropský kodex  Promotional Marketing Council (od roku 2008 již IMCC) při EACA a každý nový člen sekce je jím automaticky zavázán. Kodex se zabývá praxí podlinkových agentur i z pohledu ochrany spotřebitelů či úpravy některých neseriozních praktik.

Sekce Aktivační agentury AKA je členem IMCC EACA (Integrated Marketing Communications Council, European Association of Communications Agencies), která zastřešuje evropské národní podlinkové asociace, a členem POPAI (Point of Purchase Advertising International), která zastřešuje odborníky a zájemce o reklamu v místě prodeje (Popai).

Předsedou sekce je David Čermák (Momentum Praha)

Členy sekce jsou:

Digitální agentury AKA

Dobrovolné sdružení marketingově orientovaných digitálních agentur schopných vytvářet ucelené digitální kampaně a poskytují digitální integrovaná řešení

Důležitou aktivitou Sekce je unifikace materiálů, které slouží jako podklady pro zadávání a zpracování zakázek, což přispívá ke zkvalitňování komunikace mezi agenturami a klienty a k zefektivnění jejich spolupráce.

V roce 2015 odstartovaly Digitální agentury, sekce při AKA ve spolupráci s agenturou Dobrý web projekt DigiAka – Akademie digitálního marketingu. Jde o vzdělávací projekt, během něhož získají studenti komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu. Akademie je určena pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit především na pozicích digitální account manager a digitální marketér.

Předsedou sekce je Petr Laštovka (Comtech Can)

Členy sekce jsou:

Sekce českých nezávislých agentur

Sekce sdružuje agentury, které nejsou vlastněny mezinárodními komunikačními holdingy a jsou řízeny z České republiky

Předsedkyní sekce je Lucie Češpivová (Dorland)

Členy sekce jsou:

Poslat zprávu autorovi