Stanovy, orgány, sekce

22.11.2017
AKA

Základním dokumentem, kterým se činnost AKA řídí jsou stanovy zde.

Volby do orgánů AKA se řídí Volebním řádem zde.

  • Valná hromada se schází zpravidla dvakrát ročně (jaro a podzim), projednává zprávu o činnosti a hospodaření, připravuje a schvaluje plán činnosti, schvaluje rozpočet na další období, volí orgány, stanoví výši členských a servisních poplatků, volí ředitele AKA a ARAs apod.
  • Prezidium, jehož členové jsou voleni na tříleté období a má patnáct členů. Každá sekce má v prezidiu svého zástupce. Nevoleným členem prezidia je rovněž ředitel AKA a ARAs.
  • Aparát tvoří ředitel AKA, ARAs a asistentka.
  • Dozorčí komise má kontrolní funkci, zejména v oblasti hospodaření AKA a ARAs.
  • Smírčí komise řeší v první instanci spory mezi jednotlivými členy.

 

Prezidium AKA
Jan Binar prezident McCANN
Marek Hlavica ředitel AKA a  ARA´s
Ondřej Novák nevolený zástupce člena se zvláštním statusem ASMEA
Lucie Češpivová sekce Českých nezávislých agentur DORLAND
David Čermák sekce Aktivačních agentur Momentum
Petr Laštovka sekce Digitálních agentur Comtech_CAN
Michal Nýdrle sekce Business Transformation Club & Award Kindred
Tomáš Dvořák VMLY&R
Ondřej Obluk Ogilvy
Tomáš Varga Publicis Groupe
Marek Slezák Boomerang Communication
Jan Egem Wunderman
Ondřej Janoušek AG Geronimo
Roman Heřman Remmark
Martin Pešta Geometry Prague
Aparát AKA a ARA´s
Marek Hlavica ředitel AKA a ARA´s
Dana Bohuňovská asistentka
Dozorčí komise AKA
Ing. Jiří Köhler předseda Grant Thornton
Ing. Jitka Kuchařová McCANN-ERICKSON PRAGUE
Ing. Vladislav Svoboda Mark/BBDO
Smírčí a arbitrážní komise
Martin Vyhnánek 1. YEAR&MORE Production
Lucie Češpivová předsedkyně Dorland
Jiří Vítek RVT Integral

Sekce AKA

AKA zřizuje pro specializované agentury sekce s autonomní činností. Každá sekce volí svého předsedu, který je automaticky členem prezidia AKA.

Sekce Aktivační agentury AKA

Sekce aktivačního marketingu vznikla v roce 2004 (jako Sekce Sales promotion). Dnes sdružuje agentury nabízející širokou nabídku v oblasti aktivačního marketingu. Členové přijali oborový etický kodex sekce, kerý kopíruje evropský kodex  Promotional Marketing Council (od roku 2008 již IMCC) při EACA a každý nový člen sekce je jím automaticky zavázán. Kodex se zabývá praxí podlinkových agentur i z pohledu ochrany spotřebitelů či úpravy některých neseriozních praktik.

Sekce Aktivační agentury AKA je členem IMCC EACA (Integrated Marketing Communications Council, European Association of Communications Agencies), která zastřešuje evropské národní podlinkové asociace, a členem POPAI (Point of Purchase Advertising International), která zastřešuje odborníky a zájemce o reklamu v místě prodeje (Popai).

Předsedou sekce je David Čermák (Momentum Praha)

Členy sekce jsou:

Digitální agentury AKA

Dobrovolné sdružení marketingově orientovaných digitálních agentur schopných vytvářet ucelené digitální kampaně a poskytují digitální integrovaná řešení

Důležitou aktivitou Sekce je unifikace materiálů, které slouží jako podklady pro zadávání a zpracování zakázek, což přispívá ke zkvalitňování komunikace mezi agenturami a klienty a k zefektivnění jejich spolupráce.

V roce 2015 odstartovaly Digitální agentury, sekce při AKA ve spolupráci s agenturou Dobrý web projekt DigiAka – Akademie digitálního marketingu. Jde o vzdělávací projekt, během něhož získají studenti komplexní know-how z oblasti digitálního marketingu. Akademie je určena pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit především na pozicích digitální account manager a digitální marketér.

Předsedou sekce je Petr Laštovka (Comtech Can)

Členy sekce jsou:

Sekce českých nezávislých agentur

Sekce sdružuje agentury, které nejsou vlastněny mezinárodními komunikačními holdingy a jsou řízeny z České republiky

Předsedkyní sekce je Lucie Češpivová (Dorland)

Členy sekce jsou:

Sekce Business Transformation Club & Award

Možnosti v oblastech jako je využívání dat a on-line marketing přinášejí zásadní proměny obchodních modelů a distribuce, které přesahují úzký rámec marketingové komunikace. Navíc teprve propojování těchto funkcí na úrovní vrcholového vedení společností může přinést očekávané obchodní výsledky. Sekce reflektuje posun ve vnímání marketingových a obchodních strategií především s ohledem na možnosti, které nabízejí nové technologie.

Předsedou sekce je Michal Nýdrle (Kindred)

Poslat zprávu autorovi